Kurzy pre deti (anglický jazyk)

KÓD KURZUNÁZOV KURZUVYUČUJÚCIMIESTNOSŤČAS

Do kurzu je možné prihlásiť dieťa na I. a II. stupni ZŠ, najmladší žiaci sú 8.a 9.-roční (3.ročník ZŠ). Deti môžu pristúpiť v ľubovoľnom veku. V rámci kurzu sa deti venujú nácviku všetkých jazykových zručností formou, ktorá rešpektuje ich vek.

Pre deti je prínosom vyšší počet hodín angličtiny, okrem hodín v ZŠ si aktívne rozširujú svoje komunikačné schopnosti. V rámci hodín sa venuje pozornosť individuálnym  potrebám detí. Ich postup sa priebežne vyhodnocuje  prostredníctvom  testov. Podporujeme deti, aby sa venovali rozvoju zručností aj prostredníctvom vlastných projektov, ktoré majú tematický súvis s preberaným učivom.

Rodičia sú o napredovaní detí informovaní na polroka aj na konci roka prostredníctvom hodnotení, ktoré deti dostávajú od vyučujúcich.  Veľmi oceňujeme spoluprácu s rodičmi; v  prípade, že prejavujú záujem o prácu svojich detí v kurze, sú aj ich výsledky lepšie.
Okrem štandardného vyučovania vyučujúci pripravujú pre svojich žiakov aj malé oslavy – napr. pred Vianocami a na konci roka.

Kurzy sa konajú v popoludňajších hodinách, začínajú v čase najskôr od 13.30, po školskom vyučovaní,  konajú sa 2x týždenne/ 60 min. Presný termín konania kurzu je známy až po zápise, zohľadňujeme školský rozvrh.

Kurz trvá celý školský rok, pri zápise sa prihlasuje na štúdium v prvom polroku. V skupine je maximálne 10 detí.  Kurzy pre deti  majú zvýhodnené školné, ktoré sa nemení ani pri počte nižšom ako 10. Okrem toho majú súrodenci zľavu na školnom.

Cena kurzu  za polrok:  €90,- (v cene kurzu sú hodnotenia a vystavenie certifikátov)