Všeobecný kurz nemeckého jazyka

KÓD KURZUNÁZOV KURZUVYUČUJÚCIMIESTNOSŤČAS

V rámci kurzu sa študenti oboznamujú s gramatikou, slovnou zásobou, venujú sa posluchu s porozumením, pochopeniu textu, rozvíjajú komunikačné schopnosti pri práci vo dvojiciach, v skupinách a v interakcii s vyučujúcim.

Kurzy sa konajú v popoludňajších hodinách,  po pracovnej dobe. Kurzy sa  konajú sa 1x týždenne / 90 min., prípadne 60min.  Presný termín konania kurzu je známy až po zápise.

Kurz trvá celý školský rok, pri zápise sa prihlasuje na štúdium v prvom polroku. Počet účastníkov v rámci skupiny je maximálne 8 členov.

Cena kurzu  za polrok: od  €90,- (v závislosti od počtu členov v skupine a dĺžky trvania vyučovacej hodiny, zmena vyhradená)