Príprava na medzinárodné skúšky (anglický jazyk)

KÓD KURZUNÁZOV KURZUVYUČUJÚCIMIESTNOSŤČAS

Cieľom kurzu je pripraviť záujemcov na skúšky First Certificate in English (FCE – úroveň B2)Certificate in Advanced English (CAE úroveň C1), prípadne IELTS,  ktoré organizuje British Council Slovensko a niektoré jazykové školy. Skúšky majú medzinárodnú platnosť. Na internete je zoznam inštitúcií, organizácií, univerzít a firiem, ktoré uznávajú Cambridgeský certifikát ako relevantný dokument o jazykových schopnostiach kandidátov.

V rámci skúšky sa testujú všetky jazykové zručnosti:

  • čítanie s porozumením
  • písanie rôznych typov slohových útvarov (email, správa, článok, recenzia, príbeh, esej)
  • posluch s porozumením
  • gramaticko-lexikálne používanie angličtiny
  • ústny jazykový prejav

Cambridgeské skúšky na jazykovej úrovni B2 sa konajú v júni, v júli, v decembri a v marci.  Všetci kandidáti, ktorí majú vážny záujem spraviť skúšky, sa musia dôsledne pripraviť. Tomu zodpovedá aj charakter a intenzita kurzu. Každý kandidát musí zvládnuť pomerne veľký objem učiva. Veľký dôraz je aj na individuálnej príprave študentov. Študenti, ktorí absolvujú prípravný kurz, si výrazným spôsobom zlepšia svoje jazykové schopnosti a sú pripravení zvládnuť maturitnú škúšku, prípadne prijímacie pohovory na vysoké školy.

Cambridgeské certifikáty sú medzinárodne uznávaným potvrdením jazykových schopností. Skúška na úrovni B2 je vhodná pre žiakov 1. a 2. ročníka  a skúška na úrovni C1 je vhodná pre študentov  3.ročníka stredoškolského štúdia.

Kurzy sa konajú v popoludňajších hodinách 2x týždenne/ 90 min. Presný termín konania kurzu je známy až po zápise.
Kurz trvá celý školský rok, pri zápise sa prihlasuje na štúdium v prvom polroku. V rámci skupiny je maximálne 10 členov.

Cena kurzu  za polrok:  € 140,-/min 48 hodín za polrok  (v cene sú aj hodnotenia)

Oficiálne stránky: http://www.cambridgeesol.org/exams/fce/index.html