PODMIENKY

Podmienky zápisu pre školský rok 2020/2021

1.  Zápis na štúdium v Jazykovej škole Larus v prvom polroku vzniká podpísaním záväznej prihlášky a uhradením školného za prvý polrok školského roka 2020 – 2021, ktorý začína 16. septembra 2020  a končí  29. januára 2021.

Vyučovanie sa nekoná počas sviatkov a cez školské prázdniny (pozri informácie o vyučovaní).

V prípade, že sa vyučovanie nekoná kvôli  práceneschopnosti vyučujúceho, alebo z iných príčin,  jazyková škola zabezpečí zastupovanie iným vyučujúcim, alebo vyučovanie bude nahradené. Minimálny počet odučených hodín je 31 pri polointenzívnych kurzoch 2×60 min/ týždenne. Pri kurzoch 1×90 min/týždenne  je minimálny počet odučených hodín 22,5 a pri kurzoch 2x90min/týždenne je minimálny počet hodín 48 hodín.

2.  Dátum splatnosti školného (nezahŕňa študijnú literatúru) za 1. polrok je 30. september 2020.
Podpísaním  prihlášky a účasťou na vyučovaní  frekventant  vstupuje do záväzného vzťahu s JŠ Larus a je povinný bezodkladne uhradiť školné.
V prípade, že sa frekventant  zúčastní na vyučovaní už v rozsahu  dvoch  vyučovacích hodín, je povinný zaplatiť školné za celý polrok v plnej výške. Ak sa tak nestane, JŠ Larus bude vymáhať pohľadávky prostredníctvom právnika. V prípade, že sa účastník kurzu rozhodne  z ľubovoľného dôvodu prerušiť štúdium počas školského polroka, nemá nárok na vrátenie alikvotnej časti zaplateného školného. Ak školné nebude uhradené do stanoveného termínu, zaslané upomienky budú spoplatnené  €1.50, ktoré sa pripočítava k školnému. Ak nový záujemca pristúpi v priebehu polroka, výška školného sa zníži o maximálne 20%.  Školné je splatné do 7 dní odo dňa pristúpenia nového záujemcu do jazykového kurzu.

3.  Prihlášky detí do detských jazykových kurzov podpisujú rodičia. JŠ Larus zodpovedá  za bezpečnosť detí len počas vyučovania. Škola nepreberá hmotnú  zodpovednosť za osobné veci na vyučovaní.

Žiaci základných škôl sa môžu zdržovať v priestoroch pred učebňami maximálne 15 minút pre začiatkom vyučovania, pričom sú povinní správať sa disciplinovane a ohľaduplne a nepoškodzovať majetok v priestoroch budovy.

4.  Predpokladaný počet  členov skupiny  je 10 (detské a mládežnícke skupiny) a 8 členov (skupiny dospelých). V prípade, že sa vytvorí  skupina s nižším počtom členov, JŠ Larus je oprávnená  požadovať zvýšené školné alebo skrátiť dĺžku konania kurzu.

5.  Podmienkou získania certifikátu o absolvovaní jazykovej úrovne je 60% účasť na vyučovaní a zvládnutie všetkých testov s celkovou úspešnosťou na minimálne 70%.

6.  V prípade, že dôjde k opakovanému, vážnemu porušovaniu disciplíny a poškodzovaniu zariadenia Jazykovej školy Larus, môže byť žiak vylúčený z kurzu (týka sa detských kurzov).

7.  Počas vyučovania je zakázané používať mobilné telefóny a iné nahrávacie zariadenia. Účastník kurzu nesmie robiť  počas vyučovania akýkoľvek audiovizuálny záznam bez vedomia a súhlasu vyučujúceho, ani publikovať alebo zdieľať žiadne materiály JŠ Larus  bez vedomia a súhlasu dotknutej osoby.

8.  Podmienky zápisu sú záväzné a platné od 2. septembra až do konca školského roka. 

V prípade, že záujemca pokračuje v štúdiu v druhom polroku, neprihlasuje sa vypísaním novej prihlášky, pokiaľ sa nezmenia podmienky zápisu.