tel.: 045 692 1831 / 0905 967 923
 • Vitajte na stránkach Jazykovej školy Larus v Banskej Štiavnici.

  Jazyková škola Larus pôsobí v Banskej Štiavnici od roku 1996 s cieľom poskytovať kvalitné jazykové vzdelávanie pre obyvateľov Banskej Štiavnice a jej okolia.

  S potešením môžeme konštatovať, že počas pôsobenia JŠ Larus v Banskej Štiavnici sa u nás vystriedali stovky študentov. Obzvlášť si vážime vernosť tých, ktorí s nami zotrvali roky a vypracovali sa na najvyššie jazykové úrovne a mnohí – do roku 2016 ich bolo spolu viac ako 100 –  svoje vedomosti potvrdili aj v medzinárodných jazykových skúškach. Úspešnosť našich kandidátov v Cambridgeských skúškach (FCE, CAE) od začiatku  pôsobenia školy  dosahuje celkovo  84%, pričom  v posledných rokoch  je to takmer 100%.

  Doba sa mení a s ňou aj nároky na jazykové zručnosti ako študentov, tak aj zamestnaných ľudí.  Ak pred desiatimi rokmi stačilo ovládať aspoň jeden cudzí jazyk, dnes je potrebné ovládať dva, eventuálne tri, aby sa absolvent strednej, či vysokej školy mohol dobre uplatniť na trhu práce- nielen v zahraničí. Ak ovládate angličtinu, je dobré začať so štúdiom ďalšieho jazyka, aby ste si zlepšili nielen svoje šance na trhu práce, ale a rozšírili vedomosti prostredníctvom štúdia cudzieho jazyka. V Jazykovej škole Larus sme mali od začiatku ambíciu byť nielen školou, ktorá poskytuje kvalitné jazykové vedomosti, ale aj  rozširuje obzory svojich študentov. Inak povedané, chceme, aby sa naši študenti stali rozhľadenejšími v mnohých oblastiach života. Tomuto cieľu podriaďujeme aj výber učebníc, článkov, internetových zdrojov. Chceme, aby sa naši študenti prostredníctvom jazykového vyučovania stali informovanejšími a vedeli zaujať postoje k problémom dnešných dní.

  Okrem všeobecných kurzov anglického, francúzskeho a nemeckého jazyka  v tomto polroku ponúkame aj kurz talianskeho jazyka. Okrem toho ponúkame aj kurzy obchodnej angličtiny metódou one-to-one, prípadne skupinové vyučovanie pre zamestnancov firiem, ako aj špecializované kurzy pre tých, ktorí si hľadajú zamestnanie v zahraničí.

  Larus je relatívne malá jazyková škola, ktorej kolektív tvoria skúsení, kvalifikovaní  pedagógovia. Robíme všetko preto, aby sme svojim študentom sprostredkovali jazykové zručnosti čo najefektívnejším spôsobom v plne vybavených učebniach s použitím najnovších technológií . Pravidelne obmieňame jazykové učebnice, aby sme študentom poskytli materiály, ktoré reflektujú najnovšie metodické trendy.

  V minulom šk. roku sme organizovali prvýkrát výlet do Londýna v spolupráci s britskou lektorkou. Účastníkom sa výlet mimoriadne páčil o čom svedčia ich komentáre.

  Je našou dlhoročnou ambíciou vytvárať  študentom príjemné prostredie ako aj  atmosféru, ktorá pomáha odstraňovať psychologické bariéry. Chceme, aby sa naši študenti na vyučovaní dobre cítili, aby stres neovplyvňoval ich výkonnosť a ochotu spolupracovať. Naše dlhoročné skúsenosti nás povzbudzujú v tom, že sa nám tieto ciele darí napĺňať.

  Jazyková škola Larus je partnerom British Council v programe pravidelnej prípravy študentov na Cambridgeské skúšky Addvantage.

 • Veľa sa zmenilo od našich skromných začiatkov v roku 1996. Nastal neuveriteľný rozvoj v oblasti produkcie cudzojazyčnej literatúry, pomôcok, ale aj vyučovacích metód. Dnes je prístup k jazykom otvorený aj prostredníctvom moderných softvérových aplikácií a internetu, ktoré sa vo veľkej miere podieľajú na aktívnom učení sa cudzích jazykov. Ich osvojovanie nikdy nebolo podporené takou obrovskou technickou a vzdelanostnou platformou ako je tomu teraz. Dnes je situácia taká ideálna, že je ťažko sa vyhovárať, prečo sa niekomu jazyk nepodarilo osvojiť.

  Napriek všetkým vymoženostiam modernej doby, ktoré významným spôsobom rozvíjajú a obohacujú vzdelávanie, jedna vec sa nemení. Je ňou motivácia jednotlivca, snaha obetovať čas a finančné prostriedky, vynaložiť úsilie s cieľom dopracovať sa k spoľahlivému osvojeniu si cudzieho jazyka na úrovni kompetentného užívateľa. Odporúčame našim študentom, aby sa okrem pravidelnej dochádzky na vyučovanie venovali aj domácej príprave, čítali v cudzom jazyku, pozerali filmy s titulkami (ale aj bez) v originálnom znení (v závislosti na pokročilosti) a využívali každú príležitosť naučené vedomosti aj v praxi uplatňovať.

  Myslíme si, že čítanie kníh ide ruka v ruke s napredovaním vo výučbe cudzích jazykov. Naša knižnica ponúka rôznorodé tituly – od časom overených klasík, až po novodobú beletriu. Pre tých, čo si netrúfajú siahnuť po originálnych verziách kníh, máme skrátené tituly, rozdelené podľa úrovne znalosti jazyka.
  JŠ Larus tiež ponúka časopisy – objednávame časopisy Friendship a Hello.
  Všetky knižné tituly a časopisy sa dajú kedykoľvek požičať.

 • Termíny vyučovania:

  Prvý polrok začína:   16. 09. 2015
  Prvý polrok končí:     31. 01. 2016

  Druhý polrok začína:   02. 02. 2016
  Druhý polrok končí:    v polovici júna (v závislosti od počtu odučených hodín)


  Vyučovanie sa koná:

  Pondelok – Streda / Utorok  – Štvrtok
  v čase od 13:30 hod. do 19:30 hod.

  (snažíme sa vyhovieť účastníkom kurzu)

  2 x týždenne 90, 60, alebo 45 min. (najmladší žiaci)


  Vyučovanie  sa nekoná: 

  počas sviatkov a cez školské prázdniny: 

  jesenné:  29.10. 2015 – 30.10. 2015, učí sa od 02.11.2015
  vianočné: 23.12. 2015 – 07.01. 2015, učí sa od 08.01.2016
  polročné: 01.02. 2016, učí sa od 02.02.2016
  jarné:  29.02. 2016 – 04.03. 2016, učí sa od 07.03.2016
  veľkonočné: 24.03.2016 – 29.03. 2016, učí sa od 30.03.2015

  Miesto vyučovania:

  Dom Tália, ul. Križovatka 5
  1.posch., Banská Štiavnica

  viď mapa