• Jazyková škola Larus v školskom roku 2020-2021

  24. rok  Jazykovej školy Larus

  Druhý polrok školského roka 2019-2020 bol významne poznačený krízou spôsobenou šírením ochorenia Covid-19. Boli sme nútení prejsť na online formu vyučovania, čo nebolo jednoduché ani pre vyučujúcich, ani pre študentov.  Vďaka ústretovosti a pochopeniu našich študentov sa nám podarilo realizovať naše učebné plány a úspešne polrok dokončiť. Všetkým, ktorí sa aktívne zapájali a nevzdali sa, ešte raz vyjadrujem uznanie a vďaku. Pevne verím, že nový školský rok bude prebiehať klasickou, teda prezenčnou formou, aj keď s nevyhnutnými hygienickými opatreniami.

  Takže vstupujeme do nového školského roka s nádejou, že sa nám bude dariť nadväzovať na úspechy predchádzajúcich rokov a zároveň prichádzať s novými, inovatívnymi nápadmi, ktoré pomôžu osvojiť si jazykové zručnosti čo najefektívnejším spôsobom.  Študenti našej školy sa môžu spoľahnúť, že im sprostredkujeme jazykové zručnosti spôsobom, ktorý reflektuje súčasné trendy vo vyučovaní, a že lexikálne aj gramatické učivo si budú osvojovať správne.  Je pravidlom, že učebnice, ktoré používame,  sa pravidelne obmieňajú, aby sa študenti učili cudzie jazyky prostredníctvom materiálov, ktoré aktuálne zachytávajú spoločenské dianie vo svete. Je našim presvedčením, že študenti si majú na hodinách okrem učenia sa jazyka aj rozširovať svoje vedomostné obzory. Cudzí jazyk má byť médiom, prostredníctvom ktorého získavajú študenti náhľad do kultúry, jazyk ktorej si osvojujú. 

  Pri osvojovaní si cudzieho jazyka je dôležité sa s ním stretávať čo najviac a mnohorakým spôsobom- počúvaním, čítaním, hovorením a písaním. Keďže komunikácia a počúvanie patria medzi najťažšie zručnosti, snažíme sa ich posilniť na hodinách, mimo práce s učebnicou,  prostredníctvom  cvičení zameraných na počúvanie s porozumením (napr. videá, podcasty a ukážky z audiovizuálnych diel). Študenti majú možnosť na hodinách precvičovať si komunikačné zručnosti vo dvojiciach aj v skupinách v priateľskej, uvoľnenej atmosfére, ktorá napomáha odstraňovať zábrany. Na hodinách je priestor aj na individuálne usmernenie a korekciu, keďže sa vyučovanie uskutočňuje v malých skupinkách.

  Už pred koncom prázdnin plánujeme nové, zaujímavé činnosti, ktoré budú prispievať k tomu, aby bolo vyučovanie nielen prínosné, ale aj hravé. Okrem toho je naším cieľom pristupovať k študentom individuálne, so zameraním sa na ich slabé stránky, aby sa ich zručnosti postupne zlepšovali a ich jazykové sebavedomie rástlo.
  Študentom stredných škôl ponúkame komplexný prístup k osvojovaniu jazykových zručností, tak aby boli schopní uspieť v rôznych jazykových skúškach.

  Už 24 rokov do nás vkladáte dôveru. Je to pre nás záväzok, ale aj potešenie. Sme radi, že sa k nám študenti aj po rokoch vracajú. S radosťou môžeme konštatovať, že počas pôsobenia JŠ Larus v Banskej Štiavnici sa u nás vystriedali stovky študentov a mnohí z nich – od roku 1999  ich bolo spolu viac ako 140 –  svoje vedomosti otestovali aj v medzinárodných jazykových skúškach. Úspešnosť našich kandidátov v Cambridgeských skúškach (FCE, CAE, CPE, IELTS) je tradične vysoká a blíži sa k 90%. Mnohým študentom medzinárodné certifikáty otvorili možnosti štúdia v zahraničí.

  Prajeme všetkým pokračujúcim, ale aj novým študentom Jazykovej školy Larus úspešný školský rok, naplnený poznávaním.

  Mgr. Silvia Čížová, riaditeľka

   

 • Larus je jazyková škola, ktorej kolektív tvoria skúsení, kvalifikovaní  pedagógovia.

  Robíme všetko preto, aby sme svojim študentom sprostredkovali jazykové zručnosti čo najefektívnejším spôsobom v plne vybavených učebniach s použitím najnovších technológií. Pravidelne obmieňame jazykové učebnice, aby sme študentom poskytli materiály, ktoré reflektujú najnovšie metodické trendy.

  Je našou dlhoročnou ambíciou vytvárať  študentom príjemné prostredie, ako aj  atmosféru, ktorá pomáha odstraňovať psychologické bariéry. Chceme, aby sa naši študenti na vyučovaní dobre cítili, aby stres neovplyvňoval ich výkonnosť a ochotu spolupracovať. Naše dlhoročné skúsenosti nás povzbudzujú v tom, že sa nám tieto ciele darí napĺňať.

  Veľa sa zmenilo od našich skromných začiatkov v roku 1996. Nastal neuveriteľný rozvoj v oblasti produkcie cudzojazyčnej literatúry, pomôcok, ale aj vyučovacích metód. Dnes je prístup k jazykom otvorený aj prostredníctvom moderných softvérových aplikácií a internetu, ktoré sa vo veľkej miere podieľajú na aktívnom učení sa cudzích jazykov, či už dištančným spôsobom prostredníctvom vyučujúceho, alebo samoštúdiom s využitím podporných online materiálov a zdrojov. Osvojovanie cudzích jazykov nikdy nebolo podporené takou obrovskou technickou a vzdelanostnou platformou ako je tomu teraz. Dnes je situácia taká ideálna, že je ťažko sa vyhovárať, prečo sa niekomu jazyk nepodarilo osvojiť.

  Napriek všetkým vymoženostiam modernej doby, ktoré významným spôsobom rozvíjajú a obohacujú vzdelávanie, jedna vec sa nemení. Je ňou motivácia jednotlivca, snaha obetovať čas a finančné prostriedky, vynaložiť úsilie s cieľom dopracovať sa k spoľahlivému osvojeniu si cudzieho jazyka na úrovni kompetentného užívateľa. Odporúčame našim študentom, aby sa okrem pravidelnej dochádzky na vyučovanie venovali aj domácej príprave, čítali v cudzom jazyku, pozerali filmy s titulkami, ale aj bez nich,  v originálnom znení (v závislosti na pokročilosti) a využívali každú príležitosť naučené vedomosti aj v praxi uplatňovať.

  Myslíme si, že čítanie kníh ide ruka v ruke s napredovaním vo výučbe cudzích jazykov. Naša knižnica ponúka rôznorodé tituly – od časom overených klasík, až po novodobú beletriu. Pre tých, čo si netrúfajú siahnuť po originálnych verziách kníh, máme skrátené tituly, rozdelené podľa úrovne znalosti jazyka.

 • Termíny vyučovania: (v šk. roku 2020/2021)

  Prvý polrok začína:   16. 09. 2020
  Prvý polrok končí:     28. 01. 2021

  Druhý polrok začína:   08. 02. 2021
  Druhý polrok končí:    v polovici júna 2021 (v závislosti od počtu odučených hodín)


  Vyučovanie sa koná:

  Pondelok – Streda / Utorok  – Štvrtok
  v čase od 13:30 hod. do 20:00 hod.

  (snažíme sa vyhovieť účastníkom kurzu)

  2 x týždenne 90 alebo 60 min.


  Vyučovanie  sa nekoná: 

  počas sviatkov a cez školské prázdniny: 

  jesenné:  29. 10. 2020 – 30. 10. 2020, učí sa od pondelka 2. 11. 2020
  vianočné: 23. 12. 2020 – 07. 1. 2020, učí sa od pondelka 11. 1. 2021
  upravené kvôli núdzovému stavu: 21.12.2020 – 8.1.2021
  polročné: 01. 2. 2021, učí sa od utorka 2. 2. 2021
  upravené kvôli núdzovému stavu: zrušené

  jarné: 15. 02. 2021 – 19. 02. 2021, učí sa od pondelka 22. 2. 2021
  veľkonočné: 01. 4. 2021 – 06. 4. 2021, učí sa od stredy 7. 4. 2021

  Miesto vyučovania:

  Dom Tália, ul. Križovatka 5
  1.posch., Banská Štiavnica
  GPS: 48.451134, 18.906958

  viď mapa

 • Zápis do jazykových kurzov v 2. polroku šk. roka 2020-2021 pre nových záujemcov sa uskutočnil 4.2  a  5.2. 2021

  Po tomto termi ne sa môžete prihlásiť elektronicky, prostredníctvom nášho webového formulára, e-mailom, telefonicky, alebo osobne v priestoroch Jazykovej školy Larus,  Križovatka 5 (oproti okresnému úradu), Banská Štiavnica. Potrebné údaje nájdete v spodnej časti stránky, alebo v kontaktoch.

  Pokračujúci študenti, ktorí majú záujem ďalej pokračovať v kurze  sa prihlasujú na vyučovaní, prípadne telefonicky.

  Ešte pred prihlásením si prosím prečítajte podmienky zápisu a GDPR.

  Vyučovanie v druhom polroku začína od 8.2.2021

  Vyučovanie v šk. roku 2020-2021 prebieha od septembra štandardným prezenčným spôsobom za dodržania prísnych hygienických a protiepidemických opatrení, od novembra dištančným spôsobom, v prípade pokračovania núdzového stavu sa vyučuje dištančným spôsobom podľa príslušných pokynov aj v 2.polroku.O prípadných zmenách budeme včas informovať.

   

  e-mail: info@jslarus.sk, mobil: 0905 967 923, mobil: 0908 564 218, pevná linka: 045 692 18 31.

  Adresa:
  Dom Tália, ul. Križovatka 5 (oproti okresnému úradu), 1.posch., Banská Štiavnica

  GPS: 48.451134, 18.906958, viď mapa