• Jazyková škola Larus  v školskom roku 2018-2019

  Vstupujeme do 22. roku existencie Jazykovej školy Larus.  Dúfame, že bude rovnako úspešný ako aj tie predchádzajúce. Aj v tomto roku sa budeme snažiť pristupovať k vyučovaniu tvorivo, aby osvojovanie vedomostí a zručností bolo nielen prínosné, ale aj zaujímavé a zábavné. Je naším cieľom pristupovať k študentom individuálne, so zameraním na ich slabé stránky, aby sa ich zručnosti postupne zlepšovali a ich jazykové sebavedomie rástlo.  Dospelým ponúkneme čo najviac činností zameraných na počúvanie a hovorenie, keďže tieto zručnosti sú často pre nich najväčšou výzvou. Žiaci a študenti sa musia venovať komplexnému osvojovaniu si jazyka, teda všetkých jazykových zručností, aby ich jazykové kompetencie boli primerané akademickým nárokom, ktoré na nich náš školský systém kladie.

  Opäť treba zdôrazniť význam motivácie pri učení sa. Snaha učiteľa bude len vtedy úspešná, ak sa stretne s vnímavým a ochotným prístupom študenta. Inak povedané, ani veľmi dobrý učiteľ nezaručí úspech žiaka, ak je úsilie na druhej strane malé, alebo minimálne. Zázraky robiť nevieme, ale snažíme sa im napomáhať… Samotný fakt, že žiak má viac hodín angličtiny je pre neho veľká výhoda, ale navštevovanie kurzu bez aktívnej zaangažovanosti zmenu neurobí.  Je zásadné postaviť sa k štúdiu aktívne a zobrať si z hodín čo najviac. V našej škole sme otvorení návrhom a vaše názory nás zaujímajú. Prostredníctvom uvažovania o vlastnom učení  pomáhate meniť obsahovú náplň kurzu. Aj keď si myslíme, že používame kvalitnú študijnú literatúru, vždy je priestor pre zaradenie obsahu “šitého  na mieru”.

  Najhodnotnejšia motivácia je určite snaha sebazdokonaliť sa prostredníctvom osvojovania si cudzích jazykov. Je veľkým zadosťučinením byť schopný komunikovať v cudzom jazyku a otvárať si nové obzory prostredníctvom cestovania, alebo pozerať filmy v originálnom znení, či čítať v cudzom jazyku. Nepochybne  každý cíti so sebou veľkú spokojnosť, keď sa mu to po rokoch neľahkého štúdia podarí.

  Už 22 rokov nás teší, že sme nápomocní pri vašom úsilí. Vyučovanie  je potešením, ak sú  študenti pozitívne naladení, otvorení vedomostiam a ctižiadostiví. Z vyučovania odchádzajú s dobrým pocitom, že sa niečo nové naučili. Máme šťastie, že sa študenti k nám aj po rokoch vracajú. S potešením môžeme konštatovať, že počas pôsobenia JŠ Larus v Banskej Štiavnici sa u nás vystriedali stovky študentov a mnohí z nich – od roku 1999  ich bolo spolu viac ako 100 –  svoje vedomosti potvrdili aj v medzinárodných jazykových skúškach. Úspešnosť našich kandidátov v Cambridgeských skúškach (FCE, CAE) od začiatku  pôsobenia školy  dosahuje celkovo  86%, pričom  v minulom roku to bolo opäť 100%.

  Prajem všetkým súčasným aj budúcim študentom Jazykovej školy Larus úspešný školský rok naplnený poznávaním a otváraním obzorov.

  Mgr. Silvia Čížová

   

 • Larus je relatívne malá jazyková škola, ktorej kolektív tvoria skúsení, kvalifikovaní  pedagógovia. Robíme všetko preto, aby sme svojim študentom sprostredkovali jazykové zručnosti čo najefektívnejším spôsobom v plne vybavených učebniach s použitím najnovších technológií . Pravidelne obmieňame jazykové učebnice, aby sme študentom poskytli materiály, ktoré reflektujú najnovšie metodické trendy.

  Je našou dlhoročnou ambíciou vytvárať  študentom príjemné prostredie, ako aj  atmosféru, ktorá pomáha odstraňovať psychologické bariéry. Chceme, aby sa naši študenti na vyučovaní dobre cítili, aby stres neovplyvňoval ich výkonnosť a ochotu spolupracovať. Naše dlhoročné skúsenosti nás povzbudzujú v tom, že sa nám tieto ciele darí napĺňať.

  Veľa sa zmenilo od našich skromných začiatkov v roku 1996. Nastal neuveriteľný rozvoj v oblasti produkcie cudzojazyčnej literatúry, pomôcok, ale aj vyučovacích metód. Dnes je prístup k jazykom otvorený aj prostredníctvom moderných softvérových aplikácií a internetu, ktoré sa vo veľkej miere podieľajú na aktívnom učení sa cudzích jazykov. Ich osvojovanie nikdy nebolo podporené takou obrovskou technickou a vzdelanostnou platformou ako je tomu teraz. Dnes je situácia taká ideálna, že je ťažko sa vyhovárať, prečo sa niekomu jazyk nepodarilo osvojiť.

  Napriek všetkým vymoženostiam modernej doby, ktoré významným spôsobom rozvíjajú a obohacujú vzdelávanie, jedna vec sa nemení. Je ňou motivácia jednotlivca, snaha obetovať čas a finančné prostriedky, vynaložiť úsilie s cieľom dopracovať sa k spoľahlivému osvojeniu si cudzieho jazyka na úrovni kompetentného užívateľa. Odporúčame našim študentom, aby sa okrem pravidelnej dochádzky na vyučovanie venovali aj domácej príprave, čítali v cudzom jazyku, pozerali filmy s titulkami (ale aj bez) v originálnom znení (v závislosti na pokročilosti) a využívali každú príležitosť naučené vedomosti aj v praxi uplatňovať.

  Myslíme si, že čítanie kníh ide ruka v ruke s napredovaním vo výučbe cudzích jazykov. Naša knižnica ponúka rôznorodé tituly – od časom overených klasík, až po novodobú beletriu. Pre tých, čo si netrúfajú siahnuť po originálnych verziách kníh, máme skrátené tituly, rozdelené podľa úrovne znalosti jazyka.

 • Termíny vyučovania:

  Prvý polrok začína:   od 17. 09. 2018
  Prvý polrok končí:     31. 01. 2019

  Druhý polrok začína:   04. 02. 2019
  Druhý polrok končí:    v polovici júna (v závislosti od počtu odučených hodín)


  Vyučovanie sa koná:

  Pondelok – Streda / Utorok  – Štvrtok
  v čase od 13:30 hod. do 20:00 hod.

  (snažíme sa vyhovieť účastníkom kurzu)

  2 x týždenne 90, 60, alebo 45 min. (najmladší žiaci)


  Vyučovanie  sa nekoná: 

  počas sviatkov a cez školské prázdniny: 

  jesenné:  31.10. 2018 – 02.11. 2018, učí sa od štvrtka 05.11.2018
  vianočné: 21.12. 2018 – 07.01. 2019, učí sa od pondelka 08.01.2019
  polročné: 01.02. 2019, učí sa od pondelka 04.02.2019
  jarné: 04.03. 2019 – 08.03. 2019, učí sa od pondelka 11.03.2019
  veľkonočné: 18.04.2019 – 23.04. 2019, učí sa od stredy 24.04.2019

  Miesto vyučovania:

  Dom Tália, ul. Križovatka 5
  (oproti okresnému úradu)
  1.posch., Banská Štiavnica
  GPS: 48.451134, 18.906958

  viď mapa